Quy Định Cá

Lotto

  1. Giới thiệu trò chơi
  2. Luật chơi
  3. Kết quả và thanh toán
1. Giới thiệu trò chơi

Xổ số M88 là một trò chơi xổ số 7 quả bóng được rút ra từ một tập hợp của 49 con số trong khoảng từ 1 đến 49. Kết quả được rút ra từ quả bóng 1 đến quả bóng 6 với quả bóng thứ 7 được gọi là quả bóng đặc biệt.

Trò chơi Xổ số M88 được cập nhật căn cứ vào kết quả chính thức. M88 cung cấp đến các thành viên tham gia trên M88 một phạm vi rộng lớn để có nhiều lựa chọn phong phú khi tham gia cược, với mỗi đặc tính riêng và thanh toán rất hấp dẫn.

2. Luật chơi

Luật cược 49

Đây là một luật cược đặc biệt áp dụng cho một dạng cược. Nếu quả bóng rút ra có kết quả là số 49 thì việc thanh toán được tính như sau:

Loại cựơc Thanh toán
Lớn Hoàn tiền
Lẽ Hoàn tiền
Tổng theo lớn Hoàn tiền
Tổng theo lẽ Hoàn tiền
Bóng bất kỳ (Từ 1 - 6) Hoàn tiền
Màu sắc và lớn / nhỏ Thanh toán dựa trên tỷ lệ màu sắc
Màu sắc và chẵn / lẻ Thanh toán dựa trên tỷ lệ màu sắc
Màu sắc và lớn / nhỏ và lẽ / chẵn Thanh toán dựa trên tỷ lệ màu sắc

2.1 Số bóng

Người chơi có thể đặc cược vào quả bóng đặc biệt và từng quả bóng bình thường (  từ bóng 1 đến bóng 6 ). Sau đây là những quy tắc áp dụng cho loại cược này:

Mục lục 2.1.1 đến 2.1.2 là dựa trên
Kết quả rút ra là: 01, 04, 35, 18, 07, 42+28.

Kết quả hiển thị:
Bóng 1               - 01
Bóng 2               - 04
Bóng 3               - 35
Bóng 4               - 18
Bóng 5               - 07
Bóng 6               - 42
Bóng đặc biệt   - 28

2.1.1. Cược bóng

2.1.1.1 Cược từng quả bóng từ bóng 1 – bóng 6 và bóng đặc biệt
Người chơi đặt cược một quả bóng bất kì từ bóng 1 – bóng 6 và bóng đặc biệt. Đươc phép Lưa chọn nhiều số cho mỗi vị trí bóng.

Ví dụ: Người chơi cược bóng 4, số 18. Người chơi thắng nếu vé cược giống với kết quả được cung cấp.

2.1.1.2 Bóng bất kì từ bóng 1 – bóng 6
Người chơi lựa chọn một số hoặc nhiều số. Người chơi thắng nếu Lựa chọn của Người chơi phù hợp với bất kì số nào từ bóng 1 đến bóng 6.

Ví dụ: Người chơi cược số 18. Kết quả bóng 4 là số 18 thì Người chơi thắng.

2.1.2 Cược đặc biệt

2.1.2.1 Cược tổng hợp
Kết quả dựa trên giá trị của con số cho mỗi vị trí bóng.

2.1.2.1.A Lớn hoặc nhỏ
Nếu con số này bằng hoặc lớn hơn 25, kết quả là lớn.
Nếu con số này nhỏ hơn hoặc bằng 24, kết quả là nhỏ.
Lưu ý: Luật cược số 49 được áp dụng.

Ví dụ: Người chơi cược trên Bóng 2, lớn. Người chơi thua nếu kết quả trên bóng 2 là số 04 tức nhỏ hơn 24 và là số nhỏ.

2.1.2.1.B Lẽ hoặc chẵn
Kết quả được dựa trên con số là số Lẽ hay số chẵn.

Ví dụ: Người chơi cược trên bóng 5, lẽ. Người chơi sẽ thắng nếu kết quả bóng 5 là số 7, tức là một số lẽ.

2.1.2.1.C Tổng theo lớn / Tổng theo nhỏ
Tổng theo Lớn = Tổng của chữ số thứ nhất và chữ số thứ 2 của mỗi quả bóng  bằng hoặc lớn hơn 7.
Tổng theo nhỏ = Tổng của chữ số thứ nhất và chữ số thứ 2 của mỗi quả bóng nhỏ hơn hoặc bằng 6.
Lưu ý: Luật cược số 49 được áp dụng.

Ví dụ: Người chơi cược Bóng 3, tổng theo lớn, kết quả của Bóng 3 là 35. Tổng của chữ số thứ 1 (3) và chữ số thứ 2 (5)  là 8, lớn hơn 7. Vì vậy, kết quả là tổng theo lớn và Người chơi thắng.

2.1.2.1.D Tổng theo lẽ / Tổng theo chẵn
Tổng theo lẽ = Nếu tổng của chữ số thứ nhất và chữ số thứ hai của mỗi bóng là số lẽ.
Tổng theo chẵn = Nếu tổng của chữ số thứ nhất và chữ số thứ hai của mỗi bóng là số chẵn.

Ví dụ: Người chơi đặt cược trên bóng 3, tổng theo lẽ, kết quả của bóng 3 là 35. Tổng của chữ số thứ 1 (3) và chữ số thứ hai (5) là 8, là một số chẵn. Vì vậy, kết quả là tổng theo chẵn và Người chơi thua.

2.1.2.2 Cược theo khoảng

2.1.2.2.A Cược khoảng
Người chơi cược quả bóng được chọn ở bất kỳ vị trí nào và kết quả số đó rơi vào trong khoảng nào

Dưới đậy là những khoảng có sẵn:

Khoảng số 01 – 10 11 – 20 21 – 30 31 – 40 41 - 49

Ví dụ: Người chơi cược trong khoảng 41 – 49 cho 6 bóng. Kết quả cho bóng 6 là 42. Số 42 nằm trong khoảng số lựa chọn, do đó, Người chơi thắng.

2.1.2.2.B Cược chữ số đầu tiên
Người chơi cược chữ số đầu tiên cho bất kì bóng nào. Chữ số đầu tiên có thể là 0, 1, 2, 3 hoặc 4.

0 01 02 03 04 05 06 07 08 09  
1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
2 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Ví dụ: Người chơi cược bóng đặc biệt, chữ số đầu tiên là 2. Kết quả của bóng đặc biệt là 28, số 28 có chữ số đầu tiên là 2, do đó Người chơi thắng.

2.2 Cược bóng theo màu sắc

Tất  cả 49 con số trong trò chơi này được mặc định với các màu sắc tương ứng, định sẵn, bắt đầu từ xanh lá, đỏ và xanh da trời. Thay vì chọn những con số chính xác xuất hiện cho bất kì bóng nào, Người chơi có thể cược màu sắc của quả bóng sẽ là màu nào. Dưới dạng này bao gồm các cược xiên giữa các màu sắc khác nhau với kiểu cược lớn / nhỏ và lẽ / chẵn.

Bảng dưới đây mô tả con số và màu sắc của nó:

01 11 21 31 41
02 12 22 32 42
03 13 23 33 43
04 14 24 34 44
05 15 25 35 45
06 16 26 36 46
07 17 27 37 47
08 18 28 38 48
09 19 29 39 49
10 20 30 40  

Mục lục 2.2.1 đến 2.2.4 được dựa trên kết quả sau:
Kết quả: 01, 04, 35, 18, 07, 42 +28

Kết quả hiển thị:
Bóng 1                - 01
Bóng 2                - 04
Bóng 3                - 35
Bóng 4                - 18
Bóng 5                - 07
Bóng 6                - 42
Bóng đặc biệt    - 28

2.2.1 Cược theo màu ( Xanh da trời, đỏ hoặc Xanh lá)
Người chơi cược bóng tại một ví trí được chọn là đỏ, xanh lá hoặc xanh da trời.

Ví dụ: Người chơi đặt cược bóng đặc biệt, màu xanh lá. Kết quả bóng đặc biệt là số 28, màu xanh lá. Dó đó, Người chơi thắng.

2.2.2 Cược xiên theo màu sắc và Lớn / nhỏ
Đây là kiểu cược xiên. Người chơi cần cược vị trí bóng là màu nào và bóng đó là lớn hoặc nhỏ.
*kết quả Lớn / nhỏ sẽ theo luật ở mục lục 2.1.2.1.A
Đối với cược này, tất cả các lựa chọn phải chính xác.
Lưu ý: luật cược áp dụng  trường hợp số 49.

Ví dụ: Người chơi cược bóng 6 là màu xanh da trời và theo tỉ lệ cược nhỏ. Kết quả cho bóng 6 là số 42, màu xanh da trời và lớn thì Người chơi thua vì vé cược của Người chơi không chính xác hoàn toàn.

Ví dụ liên quan đến trường hợp số 49: Người chơi cược bóng 1 là xanh lá và lớn. Nếu kết quả cho bóng 1 là số 49, màu xanh lá và lớn thì Người chơi sẽ chỉ được thanh toán đựa trên tỉ lệ màu sắc đã đặt cược.

2.2.3 Cược xiên theo màu sắc và cược lẽ / chẵn
Đây là một cược xiên. Người chơi cược vị trí bóng là màu nào và bóng đó là lẽ hoặc chẵn.
*kết quả Lẽ / chẵn sẽ theo luật ở mục lục 2.1.2.1.B
Đối với cược này, tất cả các lựa chọn phải chính xác.
Lưu ý: luật cược áp dụng  trường hợp số 49.

Ví dụ: Người chơi cược bóng 6 là màu xanh da trời và là số chẵn. Nếu kết quả bóng 6 là số 42, màu xanh da trời và là số chẵn thì Người chơi thắng vì vé cược hoàn toàn chính xác với kết quả được đưa ra.

Ví dụ liên quan đến trường hợp số 49: Người chơi cược bóng 1, màu xanh lá cây và là số lẽ. Nếu kết quả cho bóng 1 là số 49, màu xanh lá cây và là số lẽ thì Người chơi thắng nhưng chỉ nhận được thanh toán dựa trên tỉ lệ màu sắc đã đặt cược.

2.2.4 Cược xiên theo màu sắc và tỉ lệ lớn / nhỏ và lẽ / chẵn
Đây là một chuỗi cược xiên cược theo màu sắc, lớn / nhỏ và lẽ / chẵn. Đối với kiểu cược này, Tất cả ba lựa chọn phải chính xác hoàn toàn.
* Lớn / nhỏ và lẽ / chẵn sẽ theo luật ở mục lục 2.1.2.1.A và 2.1.2.1.B.
Lưu ý: luật cược áp dụng  trường hợp số 49.

Ví dụ: Người chơi cược bóng 6, màu xanh da trời, tỉ lệ cược lớn và lẽ. Nếu kết quả cho bóng 6 là số 42, màu xanh da trời, tỉ lệ cược lớn, cược chẵn. Người chơi thua cược vì vé cược có kết quả không chính xác hoàn toàn với kết quả đưa ra.

Ví dụ liên quan đến trường hợp số 49: Người cược bóng 1, màu xanh lá, tỉ lệ cươc lớn và cược lẽ. Nếu kết quả bóng 1 là số 49, màu xanh lá, tỉ lệ cươc lớn và là số lẽ. Người chơi thắng nhưng chỉ được thanh toán toán dựa trên tỉ lệ màu sắc đã đặt cược.

2.3 Cung hoàng đạo Trung Quốc

Đối với thể loại trò chơi theo cung hoàng đạo, Người chơi có thể đặt cược vào bóng đặc biệt, bóng thường ( bóng 1 đến bóng 6) và bất kỳ bóng nào.  Mỗi cung hoàng đạo sẽ đại diện cho một bộ số (4 con số, Ngoại trừ cung hoàng đạo của năm nay có 5 con số).

Mục lục 2.3.1 đến số 2.3.2 được dựa trên kết quả sau đây:
Kết quả: 01, 04, 35, 18, 42 +28

Kết quả hiện thị:
Bóng 1                - Thỏ
Bóng 2                - Chuột
Bóng 3                - Rắn
Bóng 4                - Chó
Bóng 5                - Gà
Bóng 6                - Chó
Bóng đặc biệt    - Chuột

2.3.1 Bóng đặc biệt và bóng thường
Người chơi lựa chọn một cung hoàng đạo và đặt cược vào một trong các con số đại diện cho cung hoàng đạo đó. Người chơi thắng nếu kết quả quả bóng được lựa chọn phù hợp với bất kì con số nào nằm trong cung hoàng đạo được chọn.
Lưu ý: Không áp dụng luật cược cho trường hợp số 49.

Ví dụ: Gà ( 07, 19, 31 và 43)
Người chơi cược trên bóng 5, gà. Kết quả bóng 5 là số 07, thuộc về cung hoàng đạo Gà thì Người chơi thắng.

2.3.2 Cược một bóng bất kì ( Bóng thường 1 - 6)
Tương tự như mục lục 2.3.1, Người chơi chọn một cung hoàng đạo. Trong trường hợp này, Người chơi thắng nếu có các con số đại diện của cung hoàng đạo này  trùng với bất kì bóng nào từ bóng 1 đến bóng 6, không bao gồm bóng đặc biệt. Nếu có một hoặc nhiều bóng trùng với kết quả, tiền thanh toán sẽ được nhân với số bóng trùng đó.
Lưu ý: Không áp dụng luật cược cho trường hợp số 49.

Ví dụ: Người chơi cược 100 USD trên cung hoàng đạo Gà ( 07,19, 13 và 43) có tỷ lệ thắng là 1,92. Kết quả hiển thị có một con số là 07 như vé cược của Người chơi thì số tiền thắng cược được tính như sau: {(100X1,92) – số tiền cược (100) } = 92 USD

Ví dụ: Người chơi cược 100 USD trên cung hoàng đạo chó ( 06, 18, 30 và 42) có tỷ lệ thắng là 1,92. Nếu kết quả hiển thị 2 con số là 18, 42 như vé cược của Người chơi thì số tiền thắng cược được tính như sau: {(100X1,92) - số tiền cược (100) }X2 = 184 USD

2.4 Cược tổng của kết quả

Theo thể loại trò chơi này, Người chơi đặt cược dựa trên tổng các số trên 7 quả cầu kết quả rút ra

Mục lục 2.4.1 đến 2.4.2 được tính dựa trên kết quả sau

Ví dụ: Kết quả rút ra: 01, 04, 35, 18, 07, 42 + 28
          Tổng=  01 + 04 + 35 + 18 + 07 + 42 + 28 = 135

2.4.1 Kết quả tổng trên và tổng dưới

Kết quả dựa trên tổng các số trên 7 quả cầu kết quả rút ra để quyết định là Trên hoặc Dưới.

Trên nếu như tổng lớn hơn hoặc bằng 175
Dưới nếu như tổng nhỏ hơn hoặc bằng 174

Ví dụ: Người chơi cược dưới. Kết quả là 135 tức nhỏ hơn 174, vậy Người chơi thắng.

2.4.2 Kết quả tổng Lẻ hoặc Chẵn
Kết quả dựa trên tổng các số trên 7 quả cầu kết quả rút ra để quyết định là Lẻ hoặc Chẵn
Chẵn nếu như tổng là số chẵn
Lẻ nếu như tổng là số lẻ

Ví dụ: Người chơi cược Lẻ. Kết quả là 135 tức số lẻ, vậy Người chơi thắng.

2.5 Cược xâu

Theo kiểu cược này, người chơi có thể  cược bằng  cách lựa chọn một số Ball thành một nhóm. Người chơi có thể chọn lên đến 7 con số tùy thuộc vào loại đặt cược.

Mục lục 2.5.1 đến 2.5.5 được tính dựa theo kết quả sau
Ví dụ: Kết quả rút ra: 01, 04, 35, 18, 07, 42 + 28

2.5.1 Chọn 3 ( All N ) Trúng 3 x 650
Người chơi  lựa chọn 3 con số , nếu tất cả 3 con sốđều xuất hiện trong kết quả bất kể trình tự, vị trí bóng( không tính cược Ball đặc biệt)

Ví dụ: Quý khách chọn 01, 35 và 18. Tất cả 3 con số trùng  với kết quả , người chơi thắng.

Để tăng cơ hội thắng cược, người chơi có thể chọn nhiều hơn 3 con số. Càng chọn nhiều số, người chơi càng kết hợp được các con số nhiều hơn.

Số tiền thắng =(tỷ lệ ăn X  con số trúng dựa vào kết quả xổ X số tiền cược của từng số)- ( Tổng số tiền đặt cược)

Ví dụ: Người chơi đặt số 01, 04,18, 35. Khi chọn 4 số, người chơi có 4 kết hợp. Tiền đặt cược cho mỗi kết hợp sô  là $10.00( tổng tiền cược =$40.00). $ . 4 con số này phải xuất hiện trong kết quả xổ thì người chơi sẽ thắng với số tiền như sau:

650 * 4 ([01,04,18 ];[01,04,35] ;[04,18,35] &[01,18,35]) * $10.00 – $40.00 = $25,960.00

2.5.2 Chọn 3 ( 2N; 3N) Trúng 2 x 20 Trúng 3 x 100
Người chơi lưa chọn 3 con số, người chơi thắng nếu có 2 hoặc 3 con số chọn xuất hiện  trong kết quả bất kể vị trí, thứ tự của ball ( không tính cược đặc biệt)

2.5.2.1 Người chơi thắng nếu  2 trong số 3 số (2N) xuất hiện trong kết quả (Không bao gồm cược đặc biệt)
                   
Ví dụ: Người chơi chọn 01,35&48. Kết quả xuất hiện hai số (01&35) coi như người chơi thắng.

2.5.2.2 Người chơi thắng nếu tất cả 3 con số chọn (3N) xuất hiện ở kết quả( Không tính cược đặc biệt)

Ví dụ:  Người chơi chọn số 1, 35&42. Tất cả 3 con số này có trong kết quả . Người chơi thắng.

Để tăng cơ hội thắng hơn, người chơi có thể chọn nhiều hơn 3 con số. Càng nhiều con số chọn, người chơi kết hợp được càng nhiều.

Tổng số tiền thắng =
(( tỷ lệ thắng/20) x ( các con số trúng ) x tiền cược của mỗi số) +( tỷ lệ thắng cược/100) x ( các con số trúng dựa vào kết quả) x tiền cược mỗi số) – Tổng số tiền đặt cược

Ví dụ: Người chơi cược số 01,02,18,35. Khi chọn 4 con số, người chơi có 4 sự kết hợp.

Tiền cược cho mỗi kết hợp số là $10.00( tổng tiền cược = $40.00). Tất cả 4 số  này xuất hiện khi xổ thì người chơi thắng, được tính như sau:

(20 x 3 ([01,02,18 ];[01,02,35] ;[02,18,35] x $10.00)  +  (100 x 1 ([01,18,35] x $10.00) - $40.00
$ 600.00  + $ 1,000.00  - $ 40.00 =  $1,560.00

2.5.3 Chọn 2 ( All N ) Trúng 2 x 63
Người chơi chọn hai con số, người chơi thắng nếu 2 con số đó xuất hiện ở kết quả không kể vị trí thứ tự của ball( không tính trong cược đặc biệt)

Ví dụ: Người chơi chọn 01&07. Cả hai con số này (01&07) xuất hiện ở kết quả. Người chơi thắng.

Để tăng cơ hội thắng cược, người chơi có thể chọn hơn hai con số . Càng chọn nhiều số, người chơi càng có nhiều cơ hội kết hợp các số với nhau.

Ví dụ: Người chơi đặt vào các số 01,04,05,28( 6 kết hợp) với $10.00 mỗi số. Tổng số tiền cược là $60.00. 3 con số có xuất hiện trong kết quả, người chơi thắng  và được tính như sau:

63 x 1 (01,04│01,05|01,28|04,05|04,28|05,28) x $10.00 -$60.00
$630.00 - $60.00 = $ 570.00

2.5.4 Chọn 2 ( SP &/hoặc N ) Trúng đặc biệt x 31 Trúng bình thường x 51
Người chơi chọn hai số , người chơi thắng nếu cả hai số chọn trùng với kết quả bất kể vị trí thứ tự của ball( Không tính cược Đặc Biệt)

2.5.4.1 Bao gồm cả bóng đặc biệt - SP
Người chơi sẽ thắng nếu 1 số trùng với kết quả của một trong 6 bóng từ 1 đến 6 và số còn lại trùng với kết quả của bóng đặc biệt.

Ví dụ: Người chơi cược số 07 và 28. Từ kết quả, 07 rơi vào bóng 5 trong khi số 28 rơi vào bóng đặc biệt thì người chơi thắng.

2.5.4.2 Không bao gồm bóng đặc biệt – N
Người chơi thắng nếu cả hai số lưa chọn trùng với kết quả của bóng từ 1 đến 6 ( Không bào gồm cược đặc biệt)

Ví dụ:  Người chơi cược 07 và 18. Từ kết quả, cả hai số 07&18 rơi  vào kết quả của bóng từ 1 đến 6, Người chơi thắng.

Để tăng cơ hội thắng , người chơi có thể chọn hơn hai con số. Càng chọn nhiều con số , người chơi có nhiều kết hợp các con số hơn.

Ví dụ: Người chơi đặt cược số 01, 35,28. Khi chọn 3 số, người chơi có 3 kết hợp. Tiền đặt cược cho mỗi số là $10.00( tổng số tiền cược là = $30.00). Tât cả 3 số này trùng với kết quả thì người chơi thắng như sau:

(51 x  1 [01,35] x $10.00 ) + (31 x 2[ 01,28 ], [35,28]  x $ 10.00) - $ 30.00
$510.00  + $620.00 - $30.00 = $1,100.00

2.5.5 Chọn 2(N+SP) Trúng 2 x155
Người chơi phải chọn chính xác hai con số. Trong hai số được lựa chọn, một trùng với kết quả của quả bóng từ 1 đến 6 trong khi những số còn lại phải trùng với số đặc biệt.

Ví dụ: Người chơi cược vào số 04 và 28. Số 04  trùng với kết quả  vị trí banh thứ hai , và số 28 thì trùng với kết quả số bóng đặc biệt, người chơi thắng.

Để tăng cơ hội thắng cược, người chơi có thể chọn hơn hai con số. Càng chọn nhiều con số, người chơi càng có nhiều sự kết hợp.

Ví dụ: Người chơi đặt vào số 01,04,05,28( 6 kết hợp) với $10.00 tiền cược mỗi kết hợp. Tổng số tiền đặt cược là $60.00.  Có 3 số trùng với kết quả, người chơi thắng  được tính như sau:

155 x 2 (01,28|04,28)x  $10.00 -$60.00 = $3,040.00

LƯU Ý: TẤT CẢ TỶ LỆ CUNG CẤP TRONG CÁC VÍ DỤ CHỈ MANG TÍNH CHẤT THAM KHẢO VÀ KHÔNG ĐỰƠC ÁP DỤNG TRONG TRÒ CHƠI THẬT.

3. Kết quả và thanh toán

M88 Lotto chỉ xổ số ba (3) lần trong tuần (Thứ ba, Thứ năm và thứ bảy hoặc Chủ nhật